مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


اسکوات پا باز

۱. هالتر را با وزنه‌های مناسب تجهیز کنید، و به زیر آن بروید. میله هالتر باید در عرض پشت شانه‌تان، کمی پایین‌تر از عضله ذوزنقه‌ای قرار بگیرد. بر تیغه‌های شانه‌تان فشاری وارد کنید تا هالتر از روی رک برداشته شود، و آرنج‌هایتان را بچرخانید، به گونه‌ای که هالتر کاملا روی شانه‌هایتان جای بگیرد.

۲. هالتر را کاملا از رک دور کنید، در پایین کمرتان قوس کمی بوجود بیاورید، و سر جایتان محکم بایستید. پاهایتان را از عرض شانه‌ها بیشتر باز کنید، نوک پنجه‌هایتان باید کمی به بیرون باشند، و زانوها کمی خم. گردنتان را هم در زاویه‌ی طبیعی خودش نگاه دارید. این حالت، شروع حرکت شماست.

۳. با به عقب راندن باسن و رانتان، به حالت چمباتمه پایین بیایید. آنقدری پایین بیایید تا روی پاهایتان موازی با زمین شود. هنگام اجرای این بخش از تمرین، نفس بکشید.

۴. باید وزنتان را توسط پاشنه‌هایتان کنترل کنید. حالا دوباره به بالا بازگردید، و انقباض عضلات درگیر، از پایین تا بالا را حفظ کنید تا دوباره به حالت اول برگردید.

۵. این حرکت را تکرار کنید.

نکته: می‌توانید اسکات پا باز را بدون هالتر، و تنها با وزن بدن نیز انجام دهید.

اشتراک:نظر خود را بیان کنید