مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


قیچی ایستاده

۱. طوری بایستید که پاهایتان به اندازه عرض شانه‌ها از هم فاصله داشته باشند. دست‌هایتان را هم به اطراف باز کنید، و کف دست‌ها به پایین باشند. این، حالت شروع تمرین است.

۲. بپرید، و همزمان دست راستتان را روی دست چپ، و پای راستتان را روی پای چپ بیاورید. دوباره بپرید و به حالت اول بازگردید. سپس دست و پای عکس را روی دیگری ببرید. تا اینجا، یک تکرار از تمرین را انجام داده‌اید.

اشتراک:نظر خود را بیان کنید