مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


بارپی

۱. بایستید و پاهایتان را به اندازه عرض شانه‌هایتان باز کنید.

۲. دست‌هایتان را روی زمین گذاشته، و پاهایتان را به عقب پرتاب کنید تا شکم و رانتان موازی با زمین شوند. آرنجتان هم باید خم باشد.

۳. فکر کنید که در حال اجرای شنا سوئدی هستید، به دست‌هایتان فشاری بیاورید و تنه‌تان را بالا بکشید.

۴. با یک پرش، پاهایتان را به زیر باسن کشیده، و دوباره بایستید.

۵. با پریدن به هوا و بالا آوردن دست‌هایتان، حرکت را تمام کنید.

۶. تکرار کنید.

اشتراک:نظر خود را بیان کنید